Privacybeleid

Privacy statement Haarlem Real Estate

Haarlem Real Estate respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Haarlem Real Estate in acht genomen. Haarlem Real Estate zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Haarlem Real Estate u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.
 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke is Haarlem Real Estate
Haarlem Real Estate
Junoplantsoen 131
2024 RP Haarlem

Haarlem Real Estate is te bereiken via e-mailadres info@haarlemrealestate.com of via telefoonnummer 023 527 80 88.
 

Van wie verwerkt Haarlem Real Estate persoonsgegevens?
Haarlem Real Estate verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:
 

 • (potentiële) klanten van Haarlem Real Estate;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Haarlem Real Estate en overige personen van wie Haarlem Real Estate de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van haar website;

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Haarlem Real Estate?

Haarlem Real Estate verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Op grond waarvan verwerkt Haarlem Real Estate persoonsgegevens?

Haarlem Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:
 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Haarlem Real Estate;
 • Haarlem Real Estate heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Haarlem Real Estate heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verzending van nieuwsbrieven).

 

Voor welke doeleinden gebruikt Haarlem Real Estate uw persoonsgegevens?
Haarlem Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:
 

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Haarlem Real Estate;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact;
 • het verzenden van een nieuwsbrief;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van Haarlem Real Estate;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Haarlem Real Estate en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Haarlem Real Estate.

 

Haarlem Real Estate kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Haarlem Real Estate hebt verstrekt.
 

Verwerkersovereenkomst

Haarlem Real Estate kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Haarlem Real Estate en deze derde is dan verplicht. Haarlem Real Estate zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Haarlem Real Estate kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

 

Hoe lang bewaart Haarlem Real Estate uw persoonsgegevens?

Haarlem Real Estate bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

 

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage

U kunt Haarlem Real Estate verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u  verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Haarlem Real Estate u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Haarlem Real Estate een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Haarlem Real Estate verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt Haarlem Real Estate verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Haarlem Real Estate verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Haarlem Real Estate deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Haarlem Real Estate uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Haarlem Real Estate u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Haarlem Real Estate aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: info@haarlemrealestate.com.
 

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Haarlem Real Estate de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

 

Wilt u uw toestemming intrekken?
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Haarlem Real Estate via e-mailadres: info@haarlemrealestate.com.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.
 

Indienen van een klacht

De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 

Cookies
De website van Haarlem Real Estate maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van tijdelijke, permanente en third-party cookies. Als Haarlem Real Estate daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

 

Wijzigingen

Haarlem Real Estate mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Haarlem Real Estate raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.